Domy z konopí

REFERENCE

Jedná se o rekonstrukci stávajícího zahradního objektu, který byl prostorově, architektonicky a energeticky nevyhovující. Veškeré svislé konstrukce i střecha stávajícího objektu byly zbourány. Stávající základy byly rozšířeny na jižní stranu a následně byl vystavěn nový zahradní objekt. Jedná se o dvojpodlažní objekt (bez podzemního podlaží) se sedlovou střechou ve sklonu 45°. Tímto sklonem je respektován jak charakter stávajícího rodinného domu, tak charakter venkovské stavby obecně. Na jižní fasádě vystupuje střešní konstrukcí pultový vikýř, který v 2. NP vytváří další pohodlně využitelný prostor.

Důraz na kladný přístup k životnímu prostředí je věnován i při likvidaci odpadních vod, ke které bude sloužit kořenová čistička. V jižní části pozemku je vybudováno jezírko, kam vyčištěná voda zasakuje.

Na tento systém bude v budoucnu napojen i rodinný dům.

Objekt slouží k příležitostní rekreaci čtyřčlenné rodiny, která v budoucnu bude na stejném pozemku stavět větší rodinný dům.

 

 

Novostavba rodinného domu je trojpodlažní, se sedlovou střechou. Dům je ve svažitém terénu, západní a severní stěna 1.NP je řešena jako stěna suterénní – ze ztraceného bednění. Na východní straně RD je suterénní stěna protažena a do terénu v exteriéru je zasazen vinný sklípek. 

Základy RD jsou plošné. Základová deska je uložena ve vrstvě pěnoskla na štěrkovém drenážním polštáři. Na objekt ze dvou stran navazuje slunolam, na východě objektu stíní prostornou terasu. Na oknech rodinného domu budou dřevěné posuvné okenice.  

K rodinnému domu přiléhá objekt garáže, který je výtvarně i materiálově zhotoven stejným způsobem jako RD. Garáž se dvěma parkovacími místy disponuje také nadstandardním úložným prostorem v rámci 2.NP.

Malý rodinný dům v historizujícím venkovském stylu je založen na zemních vrutech. Konopný beton má nízkou objemovou hmotnost, proto je tento způsob založení vhodným řešením. Dispozice je maximálně otevřená jak v přízemí, tak v patře. Okenní otvory se drží tradičních rozměrů,  lemovány jsou šambránami. Jižní část sedlové střechy je doplněna vikýřem ve tvaru volského oka. Vertikální dřevěné obložení v rámci 2.NP je ve své spodní části vyřezáváno a tvoří tak výrazný architektonický prvek objektu, podtrhující historizující styl.

Soubor staveb se skládá ze čtyř rodinných domů – objektů pro bydlení a jednoho objektu občanské vybavenosti. V 1.NP tohoto objektu se bude nacházet dílna, využívaná jak pro výuku, tak pro soukromé potřeby obyvatel obce. V 2.NP je navržen společenský sál a ve 3.NP objektu občanské vybavenosti budou třídy, sloužící jako zázemí jazykových, počítačových a jiných kurzů. Každá dvojice rodinných domů má společnou garáž.

Řešení respektuje tradice venkovských stavení a tyto pojímá v moderním stylu. Základní myšlenkou rozmístěni objektů je komunitní koexistence s respektem k individuálnímu bydlení. Ač jsou jednotlivé stavební objekty samostatně vymezené

jednotky, vizuálně tvoři symetricky celek, gradující v ose objektu občanské vybavenosti. Objekty jsou uspořádány na pomyslné části elipsy, svírající společný, jižně orientovaný venkovní prostor.


 

Novostavba rodinného domu z přírodních materiálů využívá místní zdroje a obnovitelné energie. Jedná se o dvoupodlažní objekt s jedním podzemním podlažím a půdou, se sedlovou střechou. K jihozápadnímu nároží přiléhá organické terasa (půdorysně ve tvaru „zlaté spirály“), vyvýšená do úrovně 1.NP. Objekt je založen do podloží, které je tvořeno jílovitou zeminou s vysokou plasticitou. Na základě doporučení geologa byla základová spára umístěna hlouběji pod terén – dům je podsklepen. 

Důraz na kladný přístup k životnímu prostředí je věnován i na zbytku pozemku, na zahradě je vytvořen komplexní ekosystém s užitkovými rostlinami, jezírkem a kompostem.

Jedná se o trojpodlažní rodinný dům se sedlovou střechou ve sklonu 35°. 

Objekt ze tří stran lemuje obchozí terasa, krytá extenzivní zelenou střechou. Čtvrtá, severní strana, je kryta velkým přesahem střechy. Srdcem objektu jsou velká akumulační kamna.

Dům je zaříznut do přirozeně svažitého terénu. 

Hlavní vstup („zimní“) do objektu je ze severu, ze strany příjezdové komunikace. Tento je v úrovni 2.NP. Vstupuje se do prostoru zádveří a přes prosklenou příčku do chodby. „Letní“ vstup je z jihovýchodní strany do prostoru kamen a odtud přímo po schodech do 2. NP či dále do hlavní obytné místnosti. Dělící příčky v objektu jsou kombinací příček z hempcretu a nepálených cihel, které zůstávají neomítnuty. Oba materiály zvyšují tepelně akumulační potenciál objektu.